Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

kysten_er_klar2

Økonomi

Publisert . Sist endret . i kategorien Økonomi

2016 Anita Ore helAvdelingen er inndelt i følgende hovedarbeidsområder:

• Regnskap
• Budsjett og rådgivning
• Lønn
• Skatteoppkrever
• Eiendomsskattekontor

Regnskap

Økonomikontoret er regnskapskontor for den kommunale virksomheten i Farsund. Det innebærer bl.a. ansvar for skanning av inngående faktura, utbetalinger til leverandører, daglig bokføring og andre kontroller. I forbindelse med årsoppgjør etter 31.12 utarbeides årsregnskap og annen rapportering.

Økonomikontoret fakturerer kommunens innbyggere for leverte varer og tjenester som kommunale avgifter, barnehage, kulturskole, skolefritidsordning, hjemmehjelp, husleie, opphold i alders- og sykehjem, matombringing, leieinntekter m.m. Kontoret purrer og krever også inn skyldige beløp fra dem som ikke betaler innen forfall.

Avdelingen er også regnskapskontor for Farsund Kirkelige Fellesråd og Lister Friluftsråd.

Budsjett og rådgivning
Avdelingen bistår kommunens enheter med budsjettarbeid og er rådgiver for etatene i forbindelse med budsjett og regnskapsspørsmål.

Lønn
Økonomikontoret er ansvarlig for utbetaling av lønn og ytelser til ansatte og oppdragstakere i Farsund kommune.

Skatteoppkrever
Skatteoppkreverfunksjonens oppgave er ajourhold av kommunens skatteregnskap. Målet er at skatt og arbeidsgiveravgift blir innbetalt og avregnet til rett tid. Oppgaven innebærer blant annet innfordring av ubetalte skattekrav samt utbetaling ved skatteavregningene.

Arbeidsgiverkontroll innenfor lønnsområdet er også den kommunale skatteoppkrevers ansvarsområde.

Eiendomsskattekontor
Økonomikontoret er kommunens eiendomsskattekontor. Det innebærer at kontoret er sekretariat for skattetakstnemndene og at eiendomsskatt skrives ut herfra.

Økonomisjef er Anita Ore.

 
Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogt. 7, 4550 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: