Reglement for oppgavefordeling i personalsaker

Publisert . Sist endret . i kategorien Politiske reglement

Administrasjonsutvalget / Formannskapet

Administrasjonsutvalget

•Formannskapets medlemmer utgjør den politisk valgte delen av kommunens partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) jf. kommunelovens §§ 25 og 26 · - Vedtar reglement som angår arbeidsforholdene i kommunen (permisjonsreglement, telefongodtgjørelser mv.) innenfor rammen av lov- og avtaleverk.

•Fatter endelig vedtak i ansettelsessaker ved dissens i de partssammensatte ansettelsesutvalgene (jf. kommunens ansettelses- og arbeidsreglement § 3, pkt. 3 som inngår i Personalhåndboka).

•Innstiller overfor kommunestyret ved ansettelse av rådmann.

•Ansettelsesmyndighet for ansettelser av kommunalsjefer. - Vedtar prinsipielle saker innenfor personalområdet.

•Klageorgan for vedtak fattet iht. Farsund kommunes personalhåndbok (vedtak vedr. permisjoner, flyttegodtgjøring etc.) fattet av rådmannen.

Formannskapet

•Organiserer lønnsforhandlinger etter HTA Kap. 3, pkt. 3.4.1 (Rådmann og kommunalsjefer).

•Innstiller overfor kommunestyret ved revisjon av følgende reglement: Reglement for godtgjøring til kommunalt folkevalgte - Reglement for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombud og refusjon av utgifter i forbindelse med omsorgsarbeid i hjemmet

•Reglement for reisegodtgjøring for kommunalt folkevalgte

•Tidspunkt for ikrafttreden av overfor nevnte reglement

Rådmannen

•Ansettelsesmyndighet i alle ansettelser under kommunalsjefsnivå.

•Myndighet til å konstituere eller innplassere / pålegge stedfortredertjeneste i de samme stillingene

•Foretar oppsigelse, avskjed og suspensjon i stillinger under kommunalsjefsnivå

•Uttalerett ved ansettelse og oppsigelse, avskjed eller suspensjon av kommunalsjefer

•Foretar opprettelse, utvidelse og/eller endringer av stillinger innenfor gjeldende budsjettrammer såfremt dette ikke påvirker tjenestetilbudet vesentlig.

•Avgjør søknader om permisjon, telefongodtgjørelse, flyttegodtgjørelse mv. iht. Farsund kommunes personalhåndbok.

•Gir påskjønnelser til ansatte iht. vedtatt reglement

•Fatter vedtak etter forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen med unntak av Kap. 3. pkt. 3.4.1.

•Myndighet til å vedta instrukser og stillingsbeskrivelser for alle stillinger hvor rådmannen har ansettelsesmyndighet

•Myndighet til å fastsette lønnsansiennitet