Økonomireglement

Publisert . Sist endret . i kategorien Politiske reglement

BUDSJETTPROSEDYREN

Kommunestyret fattet i møte 01.04.2008 følgende vedtak om den framtidige budsjettprosedyren:

1.Rådmannen lager på bakgrunn av forslag fra enhetene et forslag til handlingsplan som behandles av formannskap / kommunestyre om våren før budsjettarbeidet tar til.

2.Rådmannen drøfter budsjettforutsetninger med formannskapet som danner bakgrunn for budsjettrundskriv til enhetene. Det bygges her på signaler fra kommuneøkonomiproposisjonen som vedtas før sommeren, og antagelser om lønns-, pensjons- og prisnivåer.

3.Enhetene lager budsjettforslag med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan og signaler gitt i nevnte budsjettrundskriv.

4.Forslagene fra enhetene fremlegges for utvalg / formannskap til uttalelse / orientering.

5.Rådmannen samler forslagene og fremmer et balansert budsjettforslag for formannskap / kommunestyre etter at statsbudsjettet er fremlagt, og med de rammer dette setter for kommunens budsjett.

6.Økonomiplanen lages samtidig med budsjettet.

7.Ordningen evalueres av kommunestyret våren 2010.

Formannskapets forslag til budsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn i lovbestemte antall dager før kommunestyrets behandling.

Kommunestyret skal normalt ha fattet sitt endelige og gyldige budsjettvedtak senest innen utgangen av året før budsjettåret.

Budsjettenhetene har myndighet til å disponere budsjettrammene i hht det som fremgår av budsjettbehandlingen, vedtatte planer og ellers innenfor det formål enheten har i utøvelse av kommunens tjenester på vedkommende område.

Enhetene har plikt på seg til å utnytte ressursene på en mest mulig effektiv måte og skal se til at midler utnyttes optimalt til formålet.

INVESTERINGSBUDSJETTET

Her gjelder kommunestyrets vedtatte prosjektorganiseringsplan.

FINANSFORVALTNINGEN

Kommunestyret har vedtatt eget Reglement for finansforvaltning.

DELEGASJON AV BUDSJETTMYNDIGHET

ENDRING AV BUDSJETTPOSTER

1. Hver budsjettenhet kan innenfor sitt driftsbudsjett foreta budsjettendringer innenfor de av kommunestyrets gitte budsjettrammer, dersom dette er i tråd med budsjettforutsetningene.

2. Budsjettenheten kan og søke overført til disposisjonsfond eventuelle sparte budsjettmidler til senere år. Rådmannen avgjør om hele eller deler av dette lar seg overføre ved regnskapsavslutningen, og eventuelle prioriteringer av slike avsetninger.

3. Kommunestyret tar endelig stilling til avsetninger og prioriteringene ved desisjonsvedtaket.

REGNSKAPSFØRINGEN

Kommunestyret skal minst to ganger i året ha en redegjørelse over den økonomiske situasjonen.

Dersom det er utsikter til at bevilgningene ikke vil holde, plikter budsjettenheten uten ugrunnet opphold å rapportere dette til rådmannen som igjen informerer formannskap/kommunestyre senest ved den tertiale rapporteringen.