Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Skogbruk

Publisert . Sist endret . i kategorien Skogbruk

Skogen i Farsund kommune er mangfoldig; fra frodige fjordkanter med edellauvskoger til karrige heier med krokete bjørk.
 
Det produktive skogarealet er i underkant av 100 km2, og den årlige nyttbare tilvektsen er ca. 23 000 kbm. Skogen er fordelt på ca. 2/3 lauvskog og 1/3 barskog. Foruten produksjon av tømmer satses det på pyntegrønt- og juletreplantasjer. Det er ca. 550 skogeiere i kommunen (med produktiv skogareal over 10 dekar).
 
Kommunens rolle i skogbruket er: Behandling av saker etter Lov om skogbruk, arealforvaltning, næringsutvikling og skogfaglig kompetanse.
Skogbruket er en næring som krever langsiktig planlegging. Med et stort antall skogeiendommer og skogens betydning for friluftsliv og landskapskulisse, har kommunen en viktig rolle for å tilrettelegge og å veilede skogeieren slik at fremtidsskogen blir etter dagens krav til økonomisk avkastning og miljøtilpasset forvaltning. I 2004 nådde vi en milepæl ved at skogbruksplanene, som de fleste eiendommer hadde bestilt, ble ferdig. Skogbruksplanene vil være et viktig handlingsdokument i mange år fremover.

Naturtypekartlegging

Publisert . Sist endret . i kategorien Skogbruk

Tiltak for å ta vare på naturverdier
Kommunen er pålagt å kartlegge naturtyper med særlige kvaliteter.
 
Kommunen skal også informere om plassering av prioriterte naturtyper i området som har sjeldne biologiske kvaliteter og representerer et mangfold av arter.
Naturtypekartet blir behandlet hos Fylkesmannen for kvalitetssikring.

Kommunens skogeiendommer

Publisert . Sist endret . i kategorien Skogbruk

Formålet med forvaltningen av kommunens skoger er:
"Eiendommene skal til en hver tid ha en oppdatert og tilgjengelig informasjon om de skoglige og andre aktuelle forhold på eiendommen.
 
Avsatte urørte områder, restaureringsbiotoper, naturskog og andre hensynsområder skal på en enkel og entydig måte innarbeides i planene. Kommunens ansvar som skogeier skal gjenspeile innbyggernes behov for friluftsliv og rekreasjon. Dette, sammen med ivaretakelse av biologisk viktige områder og kulturminner, gir overordnede føringer for forvaltning av eiendommene."
 
De største eiendommene er Laundal, Bjelland, Solbjørg og i området Biland-Helvik-Høyland-Grimsby-Steinsvoll.
Kommunen ønsker at lag og foreninger skal bruke kommunens skogeiendommer til sine aktiviteter, dersom bruken er forenlig med vår miljøstandard og andre brukere. Vi samarbeider med Farsund og Lyngdal Jeger og fiskerforening, speiderne i Vanse og Farsund og skolene for å tilrettelegge for aktiviteter.