Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Vernede områder

Publisert . Sist endret . i kategorien Natur og miljø

Vår uvanlige natur med sjeldne vekster og rikt fugleliv har gjort at mange områder er blitt særskilt vernet, også hele landskapstyper er blitt beskyttet.

Naturreservater er opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven §37: Område som har urørt, eller tilnærmet urørt natur eller utgjør spesiell naturtype og som har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning eller som skiller seg ut ved sin egenart, kan fredes som naturreservat.

Landskapsvern er hjemlet i naturmangfoldlovens §5: For å bevare egenart eller vakkert natur- eller kulturlandskap kan arealer legges ut som landskapsvernområde. Mer informasjon om Naturmangfoldloven.

Til hvert verneområde er det utarbeidet en forskrift som blant annet beskriver avgrensingen av området og gir vilkår for ferdsel innen verneområdet.

Natur og miljø

Publisert . Sist endret . i kategorien Natur og miljø

Værharde kystpartier, myke, hvite sandstrender, kraftige fjellområder og store skoger med edellauvtrær gir kommunen et unikt mangfold. Store områder i kommunen er vernet etter naturvernloven. Dette innbefatter landskapsvern, fugle- og plantefredning samt RAMSAR-områder (vernede våtmarksområder).

Lista har Norges største tetthet av fornminner.

Kilometervis av hvite sandstrender med puddersand inviterer til aktivitet og rekreasjon året rundt. Bak strendene skapes sanddynelandskapet som er et av kjennetegnene ved Listanaturen.

I landskapet ligger våtmarksområder med små og store vann, samt næringsrike sumper og myrer. Dette har gjort Lista til et av norges mest fuglerike områder og møteplass for de store fugletrekkene. Over 300 forskjellige fuglearter er observert i kommunen. På Lista Fyr finnes en helårlig bemannet fuglestasjon. I området ligger også Listamorenen, den eldste kjente, landfaste endemorenen i Norge.