Jordbruk

Publisert . Sist endret . i kategorien Jordbruk

Farsund er den største jordbrukskommunen i Vest-Agder. Jordbruksareal i drift er ca. 32 000 daa (2009).
 
På Lista ligger forholdene til rette for intensiv jordbruksdrift og her er det store og veldrevne gardsbruk. Viktigste produksjoner er melk og kjøtt (storfe/kjøttfe og svin), i tillegg dyrkes det en god del korn. Andre produksjoner er småfe, poteter, grønnsaker, egg m.m.
 
Kommunens oppgaver innen jordbruket:
• Arealforvaltning
• Økonomiske virkemidler/tilskuddsforvaltning
• Næringsutvikling
• Samarbeid og synliggjøring av næringen
Arealforvaltning
Kommunen avgjør deling- og omdisponeringsaker etter jordloven og søknader om konsesjon ved erverv av konsesjonspliktig eiendom etter konsesjonsloven.
Konsesjonsloven har krav om boplikt og jordloven har krav om driveplikt på landbrukseiendom. Kommunen har myndighet til å avgjøre søknader om fritak.
Enhet for landbruk gir uttalelser til arealplaner etter plan- og bygningsloven i forbindelse med bygge- og inngrepssaker.
 
En rekke kontroll og godkjenningsoppgaver innen jordbruket er lagt til kommunen:
• godkjenning av inngrep i kulturlandskapet
• godkjenning av plan for nydyrking
• godkjenning av arealer som grunnlag for produksjonstilskudd og andre tilskudd
• krav til lagring og spredning av husdyrgjødsel
• godkjenning av flerårig gjødselsplan
• godkjenning av innehaver av autorisasjonsbevis - plantevernmidler
 
Økonomiske virkemidler
Kommunen forvalter tilskudd forhandlet over jordbruksavtalen, for eksempel produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved sykdom og ferie/fritid og tilskudd til kulturlandskapstiltak (SMIL-tilskudd), regionalt miljøprogram (RMP) m.m.
Produksjonstilskuddsordningen er den viktigste og tilfører Farsund kommune årlig over 25 mill. kr i næringstilskudd.
 
Næringsutvikling
Innovasjon Norge gir tilskudd og lån til investeringer i jordbruket. BU-midler kan tildeles som etablererstipend, tilskudd til bedriftsutvikling, tilskudd til investeringer i tradisjonelt jordbruk (for eksempel driftsbygninger) og i tilleggsnæring. Det kan også gis tilskudd til investeringer i tilknytning til generasjonsskifte.
Landbruksavdelingen bistår søkere, gir uttalelse til søknader og attesterer delutbetalinger underveis i prosjekter.
 
Samarbeid og synliggjøring av næringen
Kommunen samarbeider med vernemyndigheter, kulturmyndigheter og andre næringsaktører for å synliggjøre jordbrukere som arealforvaltere og næringsutøvere.
Enhet for landbruk har som mål å initiere og å delta aktivt i samarbeidsprosjekter som tjener jordbruket.
 
Kontaktinformasjon:
Jordbrukssjef Aud Irene Vatland
Besøksadresse: Brogaten 7, 4550 Farsund
Postadresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Åpningstider: 08-15
Telefon: 38 38 20 00
Telefaks: 38 38 20 21
E-post: