Kvalifiseringsprogrammet

Publisert . Sist endret . i kategorien Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker.
 
Hvem kan delta?
Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om vedkommende vil kunne ha nytte av deltaking.
Søkere må ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering. I tillegg forutsettes det at arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program, som er hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for å delta i arbeidslivet.
Mennesker som ikke greier å stå i jobb, bør vurderes med sikte på å komme over på en permanent trygdeytelse. Deltakelse i kvalifiseringsprogram vil også kunne bidra til slik avklaring.
 
Hva inneholder programmet?
Prinsippet om individuell utforming av kvalifiseringsprogrammet er grunnleggende. Det betyr at innholdet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidsøking og kan bestå av tiltak både fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private bedrifter.
Programmet kan også inneholde andre tiltak som er med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Slike tiltak kan være motivasjons- og opplæringstiltak, mestringstrening og lignende. Det kan også settes av tid til helsehjelp, opptrening og egenaktiviteter.
NAV-kontoret har ansvar for å følge opp deltakerne og påse at programmet følges.
 
Omfang
Kvalifiseringsprogram skal være helårig og på full tid, det vil si 37,5 timer per uke. Kvalifiseringsprogram kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ett år til. Forlengelse utover to år kan gis etter særskilt vurdering.
 
Økonomisk støtte
Deltakelse i kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Stønaden skal sikre deltakere en forutsigbar og stabil økonomi. Ytelsen er skattepliktig.
  • Kvalifiseringsstønaden skal på årsbasis være to ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Deltakere som forsørger barn får et barnetillegg.
  • Husbankens bostøtteordning gjelder for deltakere i kvalifiseringsprogram.
 
Når kan programmet iverksettes?
Det kan søkes om kvalifiseringsprogram på NAV-kontoret. Iverksetting av programmet skal skje senest innen seks måneder etter at søknad om deltakelse er mottatt. Dette for å gi tilstrekkelig tid til å foreta nødvendig kartlegging, arbeidsevnevurdering og utarbeide et program tilpasset den enkelte.
 
Stans av programmet
NAV-kontoret kan stanse programmet for den enkelte dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold.
Saklige grunner er:
  • tilbud om høvelig arbeid (målet med programmet)
  • omfattende fravær fra programmet, og da særlig illegitimt fravær
  • sykdom som enten er så alvorlig eller så langvarig at det er usikkert om personen kan gjennomføre programmet, eller det er usikkert i hvilke tidsrom det kan skje.

En beslutning om stans av kvalifiseringsprogram er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.