Boligsosialt arbeid

Publisert . Sist endret . i kategorien Boligsosialt arbeid

Formålet med det boligsosiale arbeidet er å forebygge og motvirke bostedsløshet. Boligsosialt arbeid omfatter alt fra å framskaffe boliger til å øke den enkeltes forutsetning for å mestre en bo - og livssituasjon.
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har bl.a. igangsatt forsøk som skal utvikle metoder og tiltak for å hjelpe personer som oppholder seg i midlertidige husvære over i varig bolig.
 
Direktoratets arbeid er forankret i den nasjonale strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien "På vei til egen bolig". Strategien følger opp målene i regjeringens tiltaksplan mot fattigdom. Målet er å styrke og utvikle de ordinære oppfølgingstjenestene til bostedløse med og uten rusmiddelmisbruk og/eller psykiske lidelser. Oppfølgingstjenesten kan bistå med praktisk hjelp i hjemmet, økonomisk rådgivning og bistand til kontakt med helsetjenester og lignende.
 
Samarbeidspartnere
Direktoratets viktigste samarbeidspartnere er:
  • Husbanken – følge opp intensjonene i samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet høsten 2010.
  • Fylkesmannen - om informasjon og erfaringer fra kommuner, samordning av ulike tilskudd, rapportering og planer. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen (siden 2005) og prioriterer kommuner.
Tall og fakta om boligsosialt arbeid
I 2008 var det 6100 bostedsløse i Norge. Dette var en økning på 600 personer fra 2005. Det er personer som misbruker rusmidler med og uten psykiske problemer som utgjør den største gruppa bostedsløse. Storbyene hadde samlet sett en nedgang fra 2005, mens andelen i øvrige kommunegrupper er økende. En fjerdedel er unge under 25 år. Andelen unge har vært økende siden 1996.I 2003 mottok sju storbykommuner og ni nabokommuner til Oslo tilskudd til boligsosialt arbeid. I 2012 er over 62 millioner kroner fordelt på 100 kommuner og bydeler. Tilskuddsmidlene har de siste par årene bidratt til at mellom 3000 og 3500 personer mottar bistand.En gradvis utvidelse av tilskuddsordningen har ført til at flere små og mellomstore kommuner har fått tildelt midler.

Kommuner som mottar tilskudd rapporterer at tilskuddsordningen bidrar til synliggjøring av bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet og at behovet for tilrettelegging av tilbud for disse gruppene avdekkes. Samtidig melder mange kommuner at de har problemer med å med å synliggjøre gruppenes behov. Rapportene gir et generelt inntrykk av at kommunene er gode på:
  • kompetanseutvikling,
  • brukermedvirkning,
  • brukernære og tilgjengelige tjenester og
  • forankring i boligsosial handlingsplan

Behov for aktivitetstilbud
Flere kommuner rapporterer at tilbudet deres ikke er tilstrekkelig og at det er ressursmangel som er årsaken. Passive og ensomme brukere i boligene er et problem og behovet for et bedre aktiviseringstilbud er stort. En annen stor utfordring for de sektoriserte kommunene er samarbeid med andre etater og særlig spesialisthelsetjenesten.