Situasjonen i Farsund

Publisert . Sist endret . i kategorien Situasjonen i Farsund

Farsund kommune må være forberedt på at antallet asylsøkere i ulike mottak kan komme til å øke i løpet av 2016. At kommunen skal være forberedt på et høyere tall, innebærer ikke at det anses som det mest sannsynlige. Både kommunen og private driftsoperatører kan legge inn nye tilbud og dermed øke antallet asylsøkere i løpet av relativt kort tid.

Kommunen har og må styrke mange tjenester blant annet innenfor områdene helse og oppvekst. Integrering og inkludering er en sentral oppgave for kommunen, og det er viktig at både lag og foreninger og den enkelte innbygger bidrar i dette arbeidet.

Statlig mottak
Plass i statlig mottak er et tilbud til personer som har søkt asyl i Norge. I Farsund driver Norsk Folkehjelp Husebyparken statlige mottak etter en desentralisert modell. Det vil si at beboerne bor i vanlige hus og leiligheter rundt i kommunen. Husebyparken har i 2015 økt antall plasser til 180.

Farsund er også vertskommune til et asylmottak for enslig mindreårige (15 – 18 år) lokalisert i Lista Flypark. Mottaket ble etablert i mars 2015 med 30 plasser, men har i løpet av 2015 økt kapasiteten til 142 plasser.

Akuttmottak
Akuttmottak er et midlertidig tilbud til personer før de får plass i ordinære mottak som for eksempel statlig mottak. Akuttmottak etableres for å håndtere den store pågangen av asylsøkere. Asylsøkere som ankommer landet og er registrert hos Politiets utlendingsenhet blir plassert i akuttplasser i påvente av plass i ordinære asylmottak. Fra 1. desember etableres et akuttmottak i regi av Frelsesarmeen på 150 plasser ved Åpta Camping.
Akuttmottak kan åpnes uten at kommunen er med og avgjør, men kommunen får ansvar for akutte vertskommunale tjenester. Dette går blant annet på akutt behov for helsehjelp. Kommunen skal for eksempel ikke stille med skoleplass til barn som bor i akuttmottak.

Ordinær bosetting
Ordinær bosetting gjelder flyktninger som har fått innvilget sin søknad om asyl, og som skal bo her i landet. Flyktninger som bosettes har fått tildelt en kommune å bo i, og kommunen har ansvar for å skaffe bolig, stille med helsetjenester og barn skal ha skole. Voksne som bosettes skal delta i introduksjonsprogrammet som blant annet gir innføring i norsk språk og kultur, i tillegg til lover og regler.
Farsund kommune bosetter etter gjeldende kommunestyrevedtak. Gjeldene vedtak er bosetting av 50 personer hvert år i perioden 2015- 2017. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.
Pr. november 2015 er målsettingen oppnådd og det er bosatt 50 personer.