Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Beredskap i Farsund kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Beredskap

Telefonnumre for innbyggerne

Dagtid

Alle henvendelser på dagtid til Farsund kommune rettes til vårt sentralbord på
tlf. 38 38 20 00 mellom kl 08.00 og 15.00

Kommunal vakttelefon for feilmeldinger og uhell vedrørende vei, vann, avløp og eiendom

Heldøgns vakttelefon: Tlf. 951 94797 eller 951 31218 etter kl 15.00

For akutte hendelser skal man benytte nødnumrene:

Nødnumrene

Brann 110 - brann og akutt forurensning.
Politi 112 - politi og redningssentral.
Medisinsk 113 – øyeblikkelig helsehjelp, ambulanse.
Nødnummer for døve 1412

Farsund legevakt tlf. 38 39 11 90 fra kl 15.00

Andre viktige telefonnumre

Barnevern

Alarmtelefonen for Barn og Unge: Telefon 116111
Dette er en gratis og landsdekkende nødtelefon for barn og unge. Åpen fra kl. 15:00 til kl. 08:00 på hverdager, og døgnåpen i helger.

Giftinformasjonssentralen

Tlf. 22 59 13 00

Mattilsynet

Tlf. 22 40 00 00

Neste punkt kan gjerne fremkomme via link:

Kommunalt beredskapsarbeid
Informasjon om kommunal kriseledelse

Farsund kommune arbeider for å forebygge alle typer uønskede hendelser, og for å være godt forberedt til innsats ved krisesituasjoner.
Dette skjer i tett samarbeid med mange andre samfunnsaktører, for at innbyggerne i Farsund skal ha et trygt lokalsamfunn. Kommunens samarbeidspartnere er blant annet politiet, brannvesenet, sivilforsvaret, kirken, redningsselskapet, frivillige m.m.
Dersom en krise oppstår, er kommunen en av mange beredskapsaktører som deltar i arbeidet. Ved de aller fleste hendelser og ulykker vil det være politiet v/Operasjonssentralen som har regien på krisearbeidet. Kommunen vi da kunne bli bedt om å bistå med mange typer oppgaver; informasjon, evakueringshjelp, støtte til rammede enkeltindivider (såkalt kriseteam), opprydding ved forurensing, transport, forsyning og så videre. Ved større uønskede hendelser etableres det en krisestab på rådhuset. Denne bemannes alltid med øverste kommunale ledelse, og suppleres ellers ut fra hvilken type situasjon det er snakk om. Oppgaven til kriseledelsen er blant annet å koordinere de samlede kommunale ressurser i en krise, og å bidra med befolkningsinformasjon. Farsund kommune har et sms-varslingssystem som kan nå alle innbyggere, og bruker ellers alle typer kommunikasjonskanaler.
Ved svært alvorlige hendelser er det aktuelt å opprette et
evakuerte- og pårørendesenter i samarbeid med politiet.
Heldigvis er det sjeldent at et fullskala beredskapssystem må iverksettes.
De aller fleste hendelser håndteres på et lavere nivå. For eksempel ved at utvalgte fagpersoner må samles for å løse en oppstått situasjon, eller at man har en hendelse i privat sfære som utløser behov for kriseteam på individnivå, men ikke et større apparat.

Innenfor mer fagspesifikke beredskapsområder nevnes blant annet:
Kontinuerlig døgnovervåkingssystem for vannforsyning og avløp
Havneberedskap i form av egen terrorsikringsplan samt at kommunens havnesjef deltar som koordinator for IUA, som er brannvesenets funksjon for akutt forurensing.
Smittevernsplan og smittevernsrutiner
Risikoanalyser og beredskapsplaner i alle sektorer, i tillegg til generell overordnet plan.