Om Farsund kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Om kommunen

Farsund kommune er dannet av de fire tidligere kommunene Farsund, Spind, Herad og Lista. Kommunens ca. 9.500 innbyggere er hovedsaklig bosatt rundt de tre tettstedene Farsund by, Vanse og Vestbygda.

Farsund ble by i 1795. Handel og skipsfart la grunnlag for velstand, og "byen ved sundet" var en periode verdens største sjøfartsby etter folketallet. Bykjernen er de siste årene bygd ut til å omfatte Gåseholmen som en liten "by i byen." Sentralt i sentrum ligger Torvet der du kan sitte med "tean i tanga" og nyte innseilingen til byen.

Vanse var tettsted i det som før kommunesammenslåingen var distriktets mest folkerike kommune. Stedet er svært gammelt med blant annet en av landets største og eldste kirker.

Vestbygda oppstod rundt den eneste gode havnen på den værharde Listakysten. Store moloer sørger for en trygg havn for de mange fiskebåtene i området. Bygdas tette bånd til Amerika vises på bebyggelse, språk og kultur.


Næringsliv

Tre store industribedrifter er de største arbeidsplassene i kommunen. To av disse er knyttet opp mot produksjon og videreforedling av aluminium. Den tredje er en rørbehandlingsbedrift som er avhengig av oljeindustrien.

I tillegg finnes en rekke andre mindre bedrifter innen ulike fagområder. Sjøfart, fiske og landbruk har vært viktige næringsveier i uminnelige tider, noe den rike historien og de tallrike fornminnene vitner om. Lista er fortsatt Agders største jordbruksbygd.

Natur

Værharde kystpartier, myke, hvite sandstrender, kraftige fjellområder og store skoger med edellauvtrær gir kommunen et unikt mangfold. Store områder i kommunen er vernet etter naturvernloven. Dette innbefatter landskapsvern, fugle- og plantefredning samt RAMSAR-områder (vernede våtmarksområder).

Kilometervis av hvite sandstrender med puddersand inviterer til aktivitet og rekreasjon året rundt. Bak strendene skapes sanddynelandskapet som er et av kjennetegnene ved Listanaturen.

I landskapet ligger våtmarksområder med små og store vann, samt næringsrike sumper og myrer. Dette har gjort Lista til et av norges mest fuglerike områder og møteplass for de store fugletrekkene. Over 300 forskjellige fuglearter er observert i kommunen. På Lista Fyr finnes en helårlig bemannet fuglestasjon. I området ligger også Listamorenen, den eldste kjente, landfaste endemorenen i Norge.

Innover fra det flate Lista, ligger Herad. Her finner vi terskelfjorden Framvaren som har vakt internasjonal oppmerksomhet: 180 meter dyp, og helt oksygenfri under 15 meters dyp.

Listeid naturreservat grenser til fjorden. Naturreservatet inneholder de fleste edellauvtreartene som finnes i Norge. I reservatet finner man blant annet "kongen og dronningen" som er store gamle styvingstrær; trær der grenene jevnlig ble fjernet og brukt som dyrefor. Trærne ble etterhvert store og "trollske". Landskapet innover langs fjorden minner om Vestlandet med sine stupbratte fjell ned mot fjorden.

Spindsskjærgården er en idyllisk skjærgård med utallige holmer og øyer. Disse skaper en vakker ramme om innseilingen til Farsund by.


Kulturlandskap

Det historiske kulturlandskapet preger fortsatt Listalandskapet. Utallige steingjerder og rydningsrøyser vitner om bosetting og landbruksdrift fra tusener av år tilbake i tid. Områdets historiske betydning bekreftes av jevnlige arkeologiske funn. Spor etter tidligere bosettinger finnes både i sjøen, langs kysten og i jorda innenfor.

Lista har norges største tetthet av fornminner. Fremdeles finner mange bønder fornminner når de pløyer åkeren sin.

Tusenårssted

Tusenårssted er et sted som en kommune eller en fylkeskommune har utpekt for å markere overgangen til 2000-tallet. I Norge ble det bestemt at fylkene og kommunene skulle velge seg ut hvert sitt henholdsvis fylkesvise og kommunale tusenårssted.

Farsund kommunes tusenårssted er Farsund torv med paviljongen.